HISTORIE ŠKOLY

historie školy

Historie a současnost Homeopatické fakulty s klinikou.

Studium na Homeopatické fakultě má dlouhodobou tradici. Od založení školy v r. 1999 prošlo za sedmnáct roků „školními lavicemi“ homeopatické fakulty asi 700 – 800 studentů.

Naši lektoři byli školení pro lektorskou činnost již od roku 1995 na kurzech anglické školy LCCH. Od r. 1996 se aktivně pod dohledem supervizorů z London College of Classical Homoeopathy účastnili lektorské činnosti na kurzech pořádaných touto školou v ČR. První ucelený kurz klasické homeopatie byl pořádán našimi lektory v letech 1995-97. Skutečnost, že jsme měli základní osnovy i myšlenku organizace studia z velmi dobrého zdroje, se projevila nedávno v souvislosti s vydanými evropskými pokyny pro homeopatické vzdělávání z června 2000. Na našich osnovách a organizaci studia jsme nemuseli nic zásadního měnit, protože již směrnici splňovaly.

Nejdůležitější korekce plánu byla provedena v r. 1997, kdy nám bylo ze strany LCCH doporučeno orientovat se v základním kurzu na tuzemské lektory. Zkušenost byla taková, že každý zahraniční lektor přivezl nějakou svoji specialitu – nepřijel přednášet časté homeopatické léky a postupy. Často se pak stávalo, že se celý víkend přednášely velmi specifické a v praxi zřídka používané léky, které ale byly předneseny velmi podrobně a obšírně. U studentů základního kurzu pak vznikl zcela klamný dojem, že tento lék je velmi frekventovaný a potřebuje ho mnoho pacientů. Mylná představa vznikla z důvodu, že studenti byly ze základního kurzu, neznali a neměli zažité stejně podrobně a obšírně i základní homeopatické léky a postupy. Pomíchalo se postgraduální vzdělávání pro pokročilé homeopaty se základním vzděláním. I když se pro mnoho studentů stala taková „kombinovaná forma“ základního studia a postgraduálního vzdělávání atraktivní, takové studium je vlastně v základu nesystematické. Při hostování různých zahraničních lektorů také nebylo možné udržet alespoň přibližně podobnou linii výuky a systematický plán výuky. U studentů pak mnohdy vznikal pocit chaosu a zmatku při orientaci v různých přednášených tématech od různých lektorů, zejména co se týče vyhodnocení případu a způsobu předepsání homeopatického léku a výběru potencí. Chyběl zastřešující, integrující prvek, který by zasadil různě odpřednášenou látku do nějakého systému a dal tak studentům potřebnou jistotu a sebevědomí při startu jejich vlastní homeopatické praxe.

Od r. 1997 tvoří tedy jádro lektorského několik lektorů z České republiky. Absolventi těchto kurzů mají jasný a pevný základ co se týče homeopatické filozofie, odebírání, vyhodnocení a vedení případů i ostatních aspektů profesionální homeopatické praxe. Jelikož postupujeme celý kurz podle osnov výuky, jsme schopni zasílat studentům 6 dní předem podrobný plán výuky následujícího homeopatického víkendu. Studenti mají tedy možnost dopředu probíranou tématiku promyslet a prostudovat si orientačně probírané léky z běžně dostupných materií medik.

Dalším zásadním krokem bylo od r. 2000 zavedení výuky materie mediky na videopřípadech českých klientů. Mnoho homeopatických léků v prvním a druhém ročníku učíme pomocí videopřípadů. Je to zásadní změna, kdy obraz (popis) léku není pouze „diktován“, ale studenti mají možnost vidět, pozorovat a vnímat projevy daného léku u konkrétního člověka v praxi. V neposlední řadě mají studenti v první polovině studia díky videpřípadům možnost sledovat i způsob odběru případů a proces léčby. Mohou pozorovat komunikaci s klientem, otázky a reakce na odpovědi klienta. Je to velká pomoc k tréninku vlastního odběru případů studenty v rámci supervizí.

Od r. 2010 je ve výuce kladen větší důraz na osobnostní rozvoj studentů. Informace, data a znalosti jsou nezbytným základem praxe každého homeopata, a jejich získávání považujeme za samozřejmý základ výuky. Ukázalo se však, že pro úspěšnou homeopatickou praxi v dnešní době ještě něco chybí. Tato myšlenka by se asi nejlépe dala vystihnout výrokem Iana Watsona, čestného patrona Homeopatické fakulty: „Léčíte také tím, kdo jste, ne pouze tím jaké máte znalosti…“ Zjednodušeně řečeno nemůžeme někoho dovést někam, kam jsem sami nedošli. Převedeno do slovníku  homeopatie: být „nezaujatým pozorovatelem“(Samuel Hahnemann) znamená svoje zaujaté postoje poznat. Naši studenti jsou během výuky podporování k vlastní homeopatické léčbě, zejména v rámci supervize, nebo v rámci individuální terapie. Studenti pracují samostatně na různých úlohách, úkolech, zpracovávají zadaná témata. Cílem je, aby studenti za dobu 3 let studia prošli určitým procesem osobní transformace, vlastního posunu po stránce emoční, spirituální a zejména v umění pozorování klientů.

Od r. 2011 je v rámci výuky ještě více položen důraz na proces pozorování a vnímání. I když původní definice homeopatie je, že je to „z poloviny věda a z poloviny umění“, na to tvořivé, imaginativní se víc a víc při výuce zapomíná. Jako by se za to dnešní západní homeopatie styděla a chtěla se v něčem víc přiblížit alopatickému pojetí. Dnešní homeopati jsou ve školách trénování k zapojení pouze té hemisféry mozku, která pracuje rozumově. Tím se, dle našeho názoru, homeopatie připravuje o velký terapeutický efekt. Odebírání a vyhodnocení případu není intelektuální rébus ani pouhé „objektivní“ vyhodnocení symptomů podle tabulek, je to také jedinečné a neopakovatelné setkání dvou bytostí, dvou duší. Díky zkušenostem z minulých let jsme došli k závěru, že pozorování a vnímání, jak obrazu homeopatických léků, tak klientů, je základ homeopatického umění. Umět excelentně pozorovat a vnímat všemi smysly je to, co odlišuje průměrného homeopata od špičkového terapeuta s výbornými výsledky léčby. Je to základ toho, jak pracovat nejen se slovy klienta, ale i s informacemi, které jsou ukryty „za slovy“, nebo jak se říká „mezi řádky“. Právě tam často můžeme najít spolehlivou odpověď na to, co klient vnitřně prožívá, která se může lišit i od to, co klient říká. U částí homeopatických léku, který přednášíme, děláme tzv. trituaci, základní úkon, který se používá při dynamizaci homeopatických léků při výrobě. Studenti se tak učí vnímat energii léku všemi smysly a získat z léku vlastní, osobní pocit, který není nikým zprostředkován a interpretován. V rámci výuky (zejména na letní škole) navštěvujeme se studenty některá místa v přírodě, kde je učíme pozorovat a vnímat všemi smysly. Květiny, stromy, živly, různé vzorce a formy, které se v přírodě opakují.


Od r. 2012 byly položeny základy systému výuky klasické komplexní homeopatie jako homeopatie zaměřené na maximální efektivitu v praxi ve 21. století
. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si uměli efektivně poradit u  klientů, kteří užívají, nebo užívali alopatické léky, jako očkování, antikoncepce, hormonální léky, psychofarmaka, antibiotika, léky na srážení horečky a ostatní. Naši studenti také vědí, jak poradit svým klientům v otázce výživy a stravování. Abych mohl v dnešní době prohlásit, že jsem někoho dlouhodobě vyléčil, musím nezbytně se svým klientem probrat také otázku výživy a životosprávy.

Díky systematičnosti výuky, individuálnímu vedení studentů, absolvovaní povinné klinické praxe a v neposlední řadě dostupností homeopatických léků, začíná cca 40 – 50 % studentů homeopatii oficiálně profesionálně praktikovat ihned po ukončení základního kurzu. A to je v porovnání s jinými školami velmi vysoké číslo.

Neskrýváme fakt, že na naše studenty klademe nároky jak po stránce teoretické, tak praktické. Požadujeme po našich studentech, aby ovládali aktivně několik homeopatických přístupů a metod. Chceme, aby ovládali psychologii, uměli excelentně pozorovat a vnímat a dobře se orientovali v medicínské problematice. Aby uměli používat nejen intelekt, rozum a počítač, ale také aby byly kreativní a uměli být přítomni se svým klientem. Má to ale svůj důvod. Vaši budoucí klienti budou od Vás očekávat jediné – profesionalitu. A vaše profesionalita v pozdější praxi je tou hlavní vizitkou naší školy.

©. Ing. Aleš Sušický, Dip.Hom.